Terapie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Terapie

INTEGRACE TERAPIÍ DO SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se zajímá o kvalitu, dostupnost a rovnost ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme alternativní i nové a mezioborové přístupy, které usnadňují dětem a žákům  učení.  Do nabídky podpůrných opatření speciálně pedagogické péče proto zahrnujeme i terapie, které integrujeme do příslušných vzdělávacích oblastí nebo je využíváme jako aktivity doplňkové (podporující). Terapie mají především aktivizační a motivační účinek, který přináší dětem a žákům uvolnění, radost a přirozený zájem poznávat nové věci. Škola úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou Gabrielou Kyselou a dalšími externími pracovníky, čímž se nám dostává i odborného vedení a zpětné vazby.

Členění terapií pro potřeby školy:

1) Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu

  • trampoterapie
  • koncept Snoezelen
  • senzorická integrace
  • psychomotorika
  • jízda na skateboardech
  • speciální cvičení na motopedech
  • aquaterapie a vodoléčba
  • solná jeskyně a saunování

Vyučovací předměty: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, smyslová výchova

2) Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie)

  • arteterapie
  • muzikoterapie
  • dramaterapie
  • taneční a pohybová terapie

Vyučovací předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova

3) Terapie s účasti zvířete (zooterapie)

  • canisterapie
  • hipoterapie a činnostní terapie

Vyučovací předměty: tělesná výchova, pracovní vyučování, smyslová výchova

Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků, dále na základě doporučení odborníků (dětský lékař, SPC) a v neposlední řadě podle organizačních možností školy i třídy.  Terapie nelze plně hradit z běžného rozpočtu školy. Na organizaci terapií se významně podílí spolek při škole „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice". Rodiče dětí a žáků školy přispívají na terapie rodičovským příspěvkem. Nabídka terapií se aktualizuje na začátku každého školního roku. Výše uvedený přehled terapií je pouze orientační, ke kterým se škola hlásí a které si přeje mít jako součást speciálního vzdělávání. Bližší informace vám podají učitelé nebo vedení školy.

PŘIHLÁŠKY NA TERAPIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

přihlášky na terapie si vyzvednete u svých učitelů

Platba terapii

a) hotově - sekretariát školy

b) převodem - číslo účtu 19-7366490237/0100, VS 4444, KS 0308, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

příspěvek lze hradit jednou ročně nebo pololetně - do prosince 2021

příspěvek lze hradit měsíčně, vždy do 20. dne v daném kalendářním měsíci