Aktivity s využitím koní | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Aktivity s využitím koní

MŠ a ZŠ Motýlek - Hipoterapie

Cílem AVK ( aktivity s využitím koní) je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka.

Obecné cíle AVK je možné rozdělit do těchto oblastí:

► rozvoj sociálních schopností a dovedností

 • posílení pozitivních osobnostních vlastností
 • spoluvytváření hodnotového systému
 • nácvik komunikace
 • nácvik schopnosti spolupracovat
 • prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině)

► snížení rizika sociálního vyloučení

 • navázání nových kontaktů
 • posílení kontaktů v rodině
 • pomoc při zapojení do běžného života
 • aktivizace jedince

► rozvoj psychické kondice

 • rozvoj kognitivních funkcí
 • posílení sebevědomí
 • navození pozitivních změn v psychice
 • možnost relaxace a odpočinku

pozitivní ovlivnění chování

 • zlepšení schopnosti sebekontroly
 • zlepšení soběstačnosti

► zlepšení zdraví a fyzické kondice

 • normalizace svalového napětí
 • lepšení pohybové koordinace a rovnováhy
 • rozvoj fyzické kondice

► usnadnění edukačních procesů

 • zážitková pedagogika (AVK lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku)

► pozitivní a smysluplné trávení volného času

Psychoterapie pomocí koní (dále jen PPK) patří mezi integrativní směry psychoterapie a k terapii pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta  v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění. Psychoterapie pomocí koní je kvalitní součástí komplexní péče o pacienty/klienty všech věkových skupin.

Indikace pro PPK není limitována žádnou psychiatrickou diagnózou ani věkem. Psychiatrické diagnózy zahrnují: organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství apod.), schizofrenie a jiné psychotické poruchy, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje a chování a emocí u dětí.

Kontraindikací pro PPK jsou všechny psychiatrické diagnózy v akutním stadiu a nepřekonatelný strach z koně. Mezi kontraindikace patří také všechna tělesná onemocnění v akutní i subakutní fázi, a také alergie na srst koně. Relativní kontraindikací pro PPK je totální endoprotéza kyčelních kloubů, výhřez meziobratlového disku (zde musí být využito k terapii jiných aktivit s koněm než je jízda na koni).

Indikování klientů pro PPK
Ve státních zdravotnických zařízeních písemné indikování klienta pro PPK

ošetřujícím lékařem-psychiatrem. V neziskových nestátních organizacích písemné indikování klienta pro PPK praktickým lékařem + zpráva z pedagogicko-psychologické poradny nebo od psychologa nebo od speciálního pedagoga. Do lekcí PPK může být zařazen pouze klient, který byl prokazatelně očkován proti tetanu v období mladším než 15 let. Klient s očkováním proti tetanu starým 14-15 let musí být přeočkován jednou dávkou TAT. Klient s očkováním starým 15 let a více je přeočkován ve 3 dávkách dle platného očkovacího schématu. Klient, u kterého nelze zjistit informaci o očkování proti tetanu, nemůže být do PPK zařazen.

Dokumenty střediska PPK

 • Bezpečnostně-provozní řád střediska
 • Kartotéka klientů (Individuální plány, lékařské indikace, event. prohlášení rodičů)
 • Doklady o vzdělání jednotlivých členů týmu
 • Morální kodex pracovníka v hiporehabilitaci
 • Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení koní - při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS

Tým PPK
Každý tým PPK akreditovaný ČHS musí mít garantujícího lékaře či garantujícího klinického psychologa, hlavního terapeuta a cvičitele koní pro hiporehabilitaci. Další personální zajištění je nad rámec minimálního požadavku na složení týmu PPK a odvíjí se od možností každého jednotlivého střediska PPK. Každý tým PPK má k dispozici alespoň jednoho hiporehabilitačního koně (zahájení specializačních zkoušek hiporehabilitačních koní se plánuje na rok 2010). Na každé lekci PPK je minimálně přítomen hlavní terapeut nebo terapeut, hlavní terapeut rozhoduje o tom, jakým způsobem PPK proběhne (počet koní, počet personálu, počet klientů apod.)

Specifikace jednotlivých členů týmu PPK:

 • Garantující lékař nebo klinický psycholog pro PPK: je absolventem anebo v přípravě akreditovaného psychoterapeutického výcviku, pro tým PPK může působit jako externista, odpovídá za odbornou garanci metodiky a terapeutických přístupů v PPK, odpovídá za odbornou úroveň všech členů týmu PPK.
 • Hlavní terapeut: minimálně středoškolsky vzdělaný, je absolventem kurzu PPK a nebo je v jeho přípravě (pokud je kurz otevřen), odpovídá komplexně za vedení PPK včetně výběru, přípravy a ošetřování koní, vytváří terapeutickou náplň PPK s přihlédnutím k individuálnímu terapeutickému plánu pacienta a hodnotí průběh a výsledky PPK, odpovídá za maximální možnou bezpečnost všech zúčastněných lidí i zvířat, odpovídá za péči a celkový přístup k hiporehabilitačním koním.
 • Instruktor pro přípravu koní pro hiporehabilitaci:je držitelem ZZJV nebo cvičitelské licence ČJF, zajišťuje chod střediska související s chovem koní, ve spolupráci s hlavním terapeutem vybírá pro středisko vhodné hiporehabilitační koně a zároveň vyřazuje koně nevhodné, organizuje a odpovídá za přípravu hiporehabilitačních koní včetně jejich ošetřování, odpovídá za celkovou kondici hiporehabilitačních koní, může se podílet na průběhu PPK.
 • Terapeut:minimálně středoškolsky vzdělaný, je absolventem kurzu PPK a nebo je v jeho přípravě, pokud je kurz otevřen, podílí se na přípravě, průběhu a hodnocení lekcí PPK, podílí se na přípravě a ošetřování hiporehabilitačních koní dle pokynů cvičitele koní.
 • Pomocník nebo asistent pro PPK:minimální věk 15 let, může být student či dobrovolník, vzdělání není předepsáno, podílí se na ošetřování a přípravě hiporehabilitačních koní dle pokynů cvičitele koní, podílí se na průběhu PPK dle pokynů hlavního terapeuta nebo terapeuta.

Náplň lekcí PPK:

 • Seznámení se základními pravidly chování u koní, se stájí a s koňmi
 • Povídání o koních, prohlížení knih a obrázků, promítání DVD
 • Učení se základním informacím o koních a o jejich ošetřování
 • Kontakt s koňmi, krmení
 • Čištění, sedlání a uzdění koní
 • Vedení koně samotného nebo s jezdcem
 • Jízda v sedle nebo s madly (kůň je veden terapeutem u hlavy nebo zezadu na dvou lonžích)
 • Jednoduchá cvičení na koni (uvolnění, stabilita, jistota, koordinace pohybu)
 • Jízda na lonži (prohlubování jezdeckých dovedností)
 • Léčebný tělocvik na koni s madly, relaxace
 • Samostatná jízda na koni (základní ovládání koně ze sedla, orientace v prostoru)
 • Hry s míči, kužely, slalom, kavalety (kolektivní spolupráce)
 • Vědomostní, dovednostní, poznávací a tematické soutěže (hry, kvízy, tajenky, překážkové dráhy, masky)
 • Práce s koněm ze země, metoda přirozené komunikace (horsemanship)
 • Jízda v kočáře

Délka trvání PPK
Jedna lekce PPK 30 - 120 minut, při četnosti 1-2x týdně, celkové trvání PPK není omezeno (vše dle uvážení hlavního terapeuta).

Zpracovala MUDr. Andrea Mašková

Garant: Bc. Marek Poruba

hipoterapie hipoterapie hipoterapie hipoterapie hipohipo hipohipo hipohipo

 

Administrace