ST6 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST6

Třídní učitel: Mgr. Lucie Dvorská
Asistent pedagoga: Bc. Petr Vítek, Miroslava Doležalová

Speciální třída ST6 se skládá z šesti žáků (3 děvčata, 3 chlapci), kteří navštěvují ročníky 3., 3., 4., 5., 6. a 8.

Pro žáky v této třídě je výchovně vzdělávací proces individuální. Komunikace s žáky probíhá formou VOKS (výměnný obrázkový systém). V komunikaci jsou využívány znaky českého znakového jazyka.

Do nedílné součásti výuky u žáků ST6 patří prožitkové učení, které zahrnuje: aktivity s využitím koní, terapeutické plavání, arteterapie, fyzioterapie, masáže.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou využívány i odborné pracovny a další prostory školy. Např. kabinet logopedie, tělocvična, školní chodba, snoezelen a školní zahrada. Žáci dále využívají PC, tablety, projektor, výukové programy a schémata. Všechny pomůcky jsou přístupné žákům s asistencí a pod odborným dohledem.

Třída ST6 využívá k výchovně vzdělávacímu procesu prvky ABA. Součástí tohoto programu je praktický nácvik především komunikačních, sociálních, pracovních a sebeobslužných dovedností. ABA využívá sběr a analýzu dat, která slouží jako podklad pro stanovení individuálních cílů učení a snížení či odstranění nežádoucích (problémových) vzorců chování konkrétního dítěte. Konzultace s ABA analytikem probíhají pravidelně.