Podpora pohybového vývoje | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Podpora pohybového vývoje

Vzhledem k druhu a stupni zdravotního hendikepu dětí a žáků vzdělávaných v Základní škole a Mateřské škole Motýlek, je podpora pohybového vývoje nezbytnou součástí a podmínkou k osvojování jejich rozumových, sebeobslužných, komunikačních dovedností a návyků. Úzká týmová spolupráce rodiče, speciálního pedagoga, logopeda a fyzioterapeuta je zcela v souladu s pojetím ucelené rehabilitace.

Učení pohybovat se začíná intrauterinně a zkvalitňuje se prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Většina pohybů se během života vyvíjí a zdokonaluje prostřednictvím učení a opakování. Nové dovednosti jsou modifikacemi nebo adaptacemi již existujících pohybových vzorů a pro jejich rozvoj je nutná motivace a aktivita.  Fyziologický pohyb závisí na nervově - svalovém systému a je důležitým integračním faktorem pro všechny vývojové aspekty. Je tedy výsledkem interakce řady procesů, včetně procesů percepčních (zpracovávání informací), kognitivních (pozornost, motivace, emoce) a motorických.

Nervově – svalový systém musí umět dobře přijímat podněty z vnitřního i zevního prostředí a adekvátně na ně odpovědět. Musí být různorodý během práce proti gravitaci a shodný se sílou gravitace. Pohybová dovednost je výsledkem vývoje posturální a pohybové kontroly za předpokladu správně probíhajícího procesu senzorické integrace. Je to přesně provedená a organizovaná pohybová sekvence použitá k dosažení určitého cíle.

Abychom  tohoto cíle dosáhli a optimalizovali svalové napětí, pohybové sekvence či senzomotorické učení, využíváme různé techniky, které jsou individuálně nabízeny dětem a žákům pro usnadnění výchovně vzdělávacího procesu.

Například: Bobath koncept (handling, facilitace optimálních pohybových vzorů a inhibice patologie, terapeutické krmení, fyziologické polohování), senzorickou integraci neurologický proces, který zpracovává a organizuje podněty z okolního prostředí, ale i informace z vnitřku těla a umožňuje nám tak adekvátně reagovat na tyto podněty),Vojtovu metodu – reflexní lokomoce (pohyb těla řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli dítěte nebo žáka. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzory. Ty se snažíme pomocí vybavení reflexů obnovit), hydroterapii (intenzivní prokrvení organismu, kůže, svalů, podpora krevního oběhu, zrychlení dechové frekvence) aj.

Gabriela Kyselá