Aktivity s využitím koní | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Aktivity s využitím koní

Cílem AVK ( aktivity s využitím koní) je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka.

Obecné cíle AVK je možné rozdělit do těchto oblastí:

► rozvoj sociálních schopností a dovedností

  • posílení pozitivních osobnostních vlastností
  • spoluvytváření hodnotového systému
  • nácvik komunikace
  • nácvik schopnosti spolupracovat
  • prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině)

► snížení rizika sociálního vyloučení

  • navázání nových kontaktů
  • posílení kontaktů v rodině
  • pomoc při zapojení do běžného života
  • aktivizace jedince

► rozvoj psychické kondice

  • rozvoj kognitivních funkcí
  • posílení sebevědomí
  • navození pozitivních změn v psychice
  • možnost relaxace a odpočinku

► pozitivní ovlivnění chování

  • zlepšení schopnosti sebekontroly
  • zlepšení soběstačnosti

► zlepšení zdraví a fyzické kondice

  • normalizace svalového napětí
  • lepšení pohybové koordinace a rovnováhy
  • rozvoj fyzické kondice

► usnadnění edukačních procesů

  • zážitková pedagogika (AVK lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku)

► pozitivní a smysluplné trávení volného času

  • Psychoterapie pomocí koní (dále jen PPK) patří mezi integrativní směry psychoterapie a k terapii pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta  v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění. Psychoterapie pomocí koní je kvalitní součástí komplexní péče o pacienty/klienty všech věkových skupin.
  • Indikace pro PPK není limitována žádnou psychiatrickou diagnózou ani věkem. Psychiatrické diagnózy zahrnují: organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství apod.), schizofrenie a jiné psychotické poruchy, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje a chování a emocí u dětí.
  • Kontraindikací pro PPK jsou všechny psychiatrické diagnózy v akutním stadiu a nepřekonatelný strach z koně. Mezi kontraindikace patří také všechna tělesná onemocnění v akutní i subakutní fázi, a také alergie na srst koně. Relativní kontraindikací pro PPK je totální endoprotéza kyčelních kloubů, výhřez meziobratlového disku (zde musí být využito k terapii jiných aktivit s koněm než je jízda na koni).
  • Indikování klientů pro PPK
   Ve státních zdravotnických zařízeních písemné indikování klienta pro PPK
  • ošetřujícím lékařem-psychiatrem. V neziskových nestátních organizacích písemné indikování klienta pro PPK praktickým lékařem + zpráva z pedagogicko-psychologické poradny nebo od psychologa nebo od speciálního pedagoga. Do lekcí PPK může být zařazen pouze klient, který byl prokazatelně očkován proti tetanu v období mladším než 15 let. Klient s očkováním proti tetanu starým 14-15 let musí být přeočkován jednou dávkou TAT. Klient s očkováním starým 15 let a více je přeočkován ve 3 dávkách dle platného očkovacího schématu. Klient, u kterého nelze zjistit informaci o očkování proti tetanu, nemůže být do PPK zařazen.

Dokumenty střediska PPK

  • Bezpečnostně-provozní řád střediska
  • Kartotéka klientů (Individuální plány, lékařské indikace, event. prohlášení rodičů)
  • Doklady o vzdělání jednotlivých členů týmu
  • Morální kodex pracovníka v hiporehabilitaci
  • Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení koní - při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS

Tým PPK
Každý tým PPK akreditovaný ČHS musí mít garantujícího lékaře či garantujícího klinického psychologa, hlavního terapeuta a cvičitele koní pro hiporehabilitaci. Další personální zajištění je nad rámec minimálního požadavku na složení týmu PPK a odvíjí se od možností každého jednotlivého střediska PPK. Každý tým PPK má k dispozici alespoň jednoho hiporehabilitačního koně (zahájení specializačních zkoušek hiporehabilitačních koní se plánuje na rok 2010). Na každé lekci PPK je minimálně přítomen hlavní terapeut nebo terapeut, hlavní terapeut rozhoduje o tom, jakým způsobem PPK proběhne (počet koní, počet personálu, počet klientů apod.)

Specifikace jednotlivých členů týmu PPK:

  • Garantující lékař nebo klinický psycholog pro PPK: je absolventem anebo v přípravě akreditovaného psychoterapeutického výcviku, pro tým PPK může působit jako externista, odpovídá za odbornou garanci metodiky a terapeutických přístupů v PPK, odpovídá za odbornou úroveň všech členů týmu PPK.
  • Hlavní terapeut: minimálně středoškolsky vzdělaný, je absolventem kurzu PPK a nebo je v jeho přípravě (pokud je kurz otevřen), odpovídá komplexně za vedení PPK včetně výběru, přípravy a ošetřování koní, vytváří terapeutickou náplň PPK s přihlédnutím k individuálnímu terapeutickému plánu pacienta a hodnotí průběh a výsledky PPK, odpovídá za maximální možnou bezpečnost všech zúčastněných lidí i zvířat, odpovídá za péči a celkový přístup k hiporehabilitačním koním.
  • Instruktor pro přípravu koní pro hiporehabilitaci:je držitelem ZZJV nebo cvičitelské licence ČJF, zajišťuje chod střediska související s chovem koní, ve spolupráci s hlavním terapeutem vybírá pro středisko vhodné hiporehabilitační koně a zároveň vyřazuje koně nevhodné, organizuje a odpovídá za přípravu hiporehabilitačních koní včetně jejich ošetřování, odpovídá za celkovou kondici hiporehabilitačních koní, může se podílet na průběhu PPK.
  • Terapeut:minimálně středoškolsky vzdělaný, je absolventem kurzu PPK a nebo je v jeho přípravě, pokud je kurz otevřen, podílí se na přípravě, průběhu a hodnocení lekcí PPK, podílí se na přípravě a ošetřování hiporehabilitačních koní dle pokynů cvičitele koní.
  • Pomocník nebo asistent pro PPK:minimální věk 15 let, může být student či dobrovolník, vzdělání není předepsáno, podílí se na ošetřování a přípravě hiporehabilitačních koní dle pokynů cvičitele koní, podílí se na průběhu PPK dle pokynů hlavního terapeuta nebo terapeuta.

Náplň lekcí PPK:

  • Seznámení se základními pravidly chování u koní, se stájí a s koňmi
  • Povídání o koních, prohlížení knih a obrázků, promítání DVD
  • Učení se základním informacím o koních a o jejich ošetřování
  • Kontakt s koňmi, krmení
  • Čištění, sedlání a uzdění koní
  • Vedení koně samotného nebo s jezdcem
  • Jízda v sedle nebo s madly (kůň je veden terapeutem u hlavy nebo zezadu na dvou lonžích)
  • Jednoduchá cvičení na koni (uvolnění, stabilita, jistota, koordinace pohybu)
  • Jízda na lonži (prohlubování jezdeckých dovedností)
  • Léčebný tělocvik na koni s madly, relaxace
  • Samostatná jízda na koni (základní ovládání koně ze sedla, orientace v prostoru)
  • Hry s míči, kužely, slalom, kavalety (kolektivní spolupráce)
  • Vědomostní, dovednostní, poznávací a tematické soutěže (hry, kvízy, tajenky, překážkové dráhy, masky)
  • Práce s koněm ze země, metoda přirozené komunikace (horsemanship)
  • Jízda v kočáře

Délka trvání PPK
Jedna lekce PPK 30 - 120 minut, při četnosti 1-2x týdně, celkové trvání PPK není omezeno (vše dle uvážení hlavního terapeuta).

Zpracovala MUDr. Andrea Mašková

Garant: Miroslava Doležalová