Logopedie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Logopedie

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje jeho prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Úkolem logopeda na prahu třetího tisíciletí je zajistit komunikaci, sdělování, dorozumívání, a to nejen mluvenou řečí, ale různými způsoby a prostředky.

V naší škole poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem/žákům s narušenou komunikační schopností, a to od  jednoduchých řečových vad až po složité poruchy komunikace. Vedle běžných logopedických metod uplatňujeme i alternativní a augmentativní přístupy a snažíme se nalézt vhodné způsoby komunikace pro děti/žáky, kteří se nemohou vyjadřovat pomocí slov (Referenční předměty, komunikační systém VOKS, Piktogramy, Znak do řeči a další). U potřebných dětí/žáků provádíme nejrůznější stimulace orofaciální oblasti vedoucí ke zlepšení její funkčnosti (primárně dýchání, polykání a kousání, motoriky mluvidel se sekundárním zlepšením artikulace s využitím speciálních řečových vibračních přístrojů).

V logopedické intervenci využíváme i podpůrných terapií jako je muzikoterapie a snoezelen. Používáme rovněž moderní technologie v podobě speciálních počítačových programů a iPadů.

PhDr. Margita Knapcová

Logopedie
PhDr. Margita Knapcová logoped, metodik AAK (VOKS) margita.knapcova@detske-centrum.cz
Mgr. Lenka Kahánková logoped lenka.kahankova@detske-centrum.cz
Mgr. Marta Hasserová logoped, speciální pedagog marta.hasserova@detske-centrum.cz
Mgr. Martina Výborná logoped martina.vyborna@detske-centrum.cz