ST1 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST1

Třídní učitel: Mgr. Eva Strejčková
Asistent pedagoga: Martina Červenková, Pavel Honeš

Speciální třída má 7 žáky.

Podmínky vzdělávání:

  • ve třídě je plně respektováno naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzhledem k míře postižení
  • vyučovací proces probíhá individuálně dle VP, SPP
  • řízená výuka probíhá dle rozvrhu hodin a je využíváno časté střídání aktivit v rámci daného předmětu
  • individuální, skupinové či frontální činnosti jsou plně podřízeny skupinové dynamice tříd
  • v rámci prožitkového učení se děti zúčastňují těchto terapií: plavecký výcvik, arteterapie, AV
  • jsou využívána pracovní schémata, alternativní komunikace VOKS, prvky jógy a prvky arteterapie k správnému držení těla, soustředění a odbourání napětí a stresu
  • ve vyučovacím procesu jsou využívány odborné pracovny logopedie, keramická a výtvarná dílna, tělocvična, chodba, smyslová místnost, jídelna, koncerty, národní tradice, divadlo, zahrada
  • učební pomůcky, pracovní listy a další vzdělávací pomůcky vlastní výroby k vzdělávacímu programu ŠVP ZSŠ „Motýlek a já - I", ŠVP ZSŠ „Motýlek a já - II"
  • jsou využívány PC, výukové programy, audiotechnika, tablety, interaktivní tabule
  • všechny pomůcky jsou přístupné žákům s asistencí a pod dohledem
  • děti se podílí na výzdobě interiéru budovy /tématická výzdoba/