ST8 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST8

Třídní učitel: Mgr. Hana Londin, Eliška Sopuchová

Třída byla zřízená podle §16 odst. 9 šk. zákona pro žáky s PAS a narušenou komunikační schopnosti /NKS/. Pro školní rok 2022/2023 zde je zařazeno 6 žáků 1., 2. a 3. ročníku základní školy se speciálním vzdělávacím potřebami.

Podmínky vzděláváni

Žákům je věnovaná cílena péče s individuálním přístupem, s přizpůsobeným tempem práce a tolerantním hodnocením ve vlídném prostředí třídy, kde je plně respektováno naplňováním speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Výuka probíhá podle běžných osnov ŠVP ZV: „Motýlek nás učí", vzdělávací činnost je v souladu s RVP ZV.

Žáci jsou připravováni na postupný přechod na běžnou ZŠ.

Rozvrh hodin vychází z učebního plánu pro 1., 2. a 3. ročník ZŠ.

Žáci mají do učebního plánu zařazený vyučovací předmět na rozvoj komunikačních schopnosti v rozsahu 2 h týdně.

Při vzdělávání jsou využita různá podpůrná opatření: úprava prostředí, úprava obsahu vzdělávání a očekávaných výstupů vzdělávání, vizuální podpora, využití speciálních forem, metod, postupu a respektování možností žáka při hodnocení výsledku vzdělávání, někteří žáci mají vytvořen individuální vzdělávací plán.

Ve výuce je využívaná APPLE TV, iPAD, PC, audiotechnika, různé výukové programy a didaktické materiály.