Granty, Projekty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Granty, Projekty

Probíhající projekty a granty

Účelem příspěvku je podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020 zaměřené na podporu aktivit v zahradách.

Probíhající projekty a granty EU / v rámci Erasmus +

eu_msmt_projekt

Motýlek šablony II

Motýlek šablony II - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 986 229,-KČ

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010122

Datum realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací  následujících témat: osobnostně profesní  rozvoj pedagogů, společně vzdělávaní dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníku, spolupráce s veřejností

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

Aktivity projektu

  • 25 odučených hodin s ICT technikem v ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělání v MŠ a ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníku ZŠ DVPP - cizí jazyky
  • Chůva - personální podpora v MŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání ŠK
  • Projektový den v ŠD/ŠK
  • Realizovaný projektový den mimo školské zařízení
  • Projektový den mimo ŠD/ŠK
  • Vzdělávání pracovníku ŠD/ŠK

erasmus_projekt

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Motýlek and Stephen Hawking Special Schools Exchange of Good Practices

KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, KA229 - Partnerství školních výměn

Celková částka: 18 000,-EUR

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048036_1

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cílem projektu bude další profesní rozvoj inovačních postupů mezi partnerských škol, založených na vzájemné spolupráci mezi ČR a Velkou Británií. Motýlek Škola a Stephen Hawking School jsou školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny zvláštní použité metody budou mít pozitivní dopad na žáky. Školitelé v obou školách mají touhu se dozvědět víc. Projektu předcházel analýza potřeb obou škol a na které bude projekt založen. Obě školy mají kvalifikované učitele, kteří jsou ochotni sdílejí své zkušenosti s tímto projektem, a proto získají větší úroveň zkušeností.

Mezi nejdůležitější cíle tohoto projektu patří:

  • využití poznatků zjištěných v obou partnerských školách ve vzdělávacích procesech výuky a učení pro děti s komplexními potřebami
  • podpora rozvoje komunikace a integrace
  • zlepšení a inovace výuky ve vzdělávacím procesu obou speciálních škol

Motýlek / Stephen Hawking

  • příležitost ke spontánní komunikaci a interakci mezi školami
  • rozšíření používání počítačové techniky s cílem zlepšit výuku a učení žáků
  • účast a zapojení učitelů na společenské akce (představení, kulturní akce atd.)
  • začlenění do sociálního systému po ukončení studia
  • pomoci rodinám postižených dětí prostřednictvím získaných nových informací
  • vytváření podmínek pro vzájemné učení a podporu učitelů, zejména prostřednictvím pozorování lekce a poskytování zpětné vazby
  • nadále rozvíjet dovednosti týkající se kurikula
  • proaktivní vzdělávání a následné využití žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení studia povinné školní docházky
  • rozvoj nezávislých dovedností
  • uznání kulturních rozdílů a podobností mezi oběma školami
  • profesní a osobní rozvoj pedagogiky obou škol

Výstupy a výsledky:

  • videozáznamy a fotodokumentace
  • prezentace obou škol na internetových stránkách a eTwinning
  • zprávy pro místní tisk, zprávy o správě města Kopřivnice a Londýna

Čtvrť Tower Hamlets

  • vytváření informačních letáků pro rodiče
  • videohovory přes Skype
  • korespondence žáků mezi oběma školami
  • výroba dárků pro žáky z partnerských škol

Více o projektech v rámci Erasmus+ zde