Školní jídelna | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Školní jídelna

Vážení rodiče a strávníci,

Tímto si dovoluji Vás seznámit s naší školní jídelnou..

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122.
Je umístěna v přízemí budovy. Jídelní část je přizpůsobená pro mš, zš a dospělé strávníky. Kapacita jídelny je nastavená na 300 stravovaných osob. Mimo naše strávníky vaříme také pro Základní školu Floriana Bayera, soukromou MŠ Opičku, MŠ a ZŠ Gaudi a další cizí strávníky.

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během směny trvá minimálně 3,5 hodiny. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Žáci mají právo denně odebrat jeden oběd. Dítě v mateřské školce má právo odebrat oběd, jedno předcházející a navazující doplňkové jídlo. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další neodhlášené dny při nemoci se hradí plná cena oběda. V době prázdnin a v době volna určeného státem mají žáci ZŠ nárok na dotovaný oběd.

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny na základě nutričních doporučení pro plnění spotřebního koše, který stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávána ve školních jídelnách.

Běžně používáme k přípravě pokrmů: bulgur, kuskus, jáhly, pohanku,..

Pitný režim: denně k obědu připravujeme 2-3 druhy nápoje. Na výběr tak je čaj neslazený, džus, sirup, mošt, voda s citronem, nebo mléčný nápoj. Ovocné čaje nejsou slazeny.

Jsme zapojeni do programu „ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA „
Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky. Všechny informace o projektu najdete v přiloženém odkazu http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Ve školní jídelně pracuje celkem 5 pracovníků, z nichž jeden plní práci vedoucí školní jídelny.

Našim cílem je mít spokojené strávníky, kterým u nás chutná.

jidelna

za kolektiv: vedoucí školní jídelny
Monika Nováková

POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE

Přihlášení ke stravování:

1. Na začátku stravování, musí každý strávník (zákonný zástupce) písemně vyplnit přihlášku, kterou si vyžádá v kanceláři vedoucí ŠJ nebo stáhne na stránkách školy. Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je strávník ke stravování přihlášen na dobu neurčitou. Veškeré změny včetně nepřítomnosti ve škole a zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Zrušení stravování je nutné provést písemně, vyplněním formuláře, který obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud tak strávník (rodiče) neučiní – stravné propadá a za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně požadována úhrada do plné ceny oběda dle kalkulačního listu.

2. Každý strávník uhradí zálohu ve výši 600,00 Kč.Tato záloha bude vyúčtovaná po odhlášení strávníka ze stravování a přeplatky budou vráceny na účet strávníka. Dále se platí vždy po uplynutí měsíce přesný počet odebraných obědů.

3. Úhrada stravného se provádí inkasní platbou z účtu nebo poštovními poukázkami vždy k 15. v měsíci. Sběrný účet školy pro stravné je 9516140267/0100, inkasní platby nastavit bez variabilního symbolu! V případě jednorázového příkazu napište do poznámky pro příjemce, za koho stravné platíte.

Ceny stravného:

Mateřská škola:
Přesnídávka 8,00 Kč
Oběd 18,00 Kč
Odpolední svačinka 9,00 Kč
Žáci od 7 do 10 let

23,00 Kč
Žáci od 11 do 14 let 25,00 Kč
Žáci 15 a více let 27,00 Kč
Žáci svačinka 15,00 Kč
Zaměstnanci školy 30,00 Kč
Zaměstnanci školního zařízení 65,00 Kč
Cizí strávníci 68,00 Kč

DRUHÁ VARIANTA OBĚDA, slouží k výběru pouze pro děti ZŠ a dospělé strávníky. Objednání oběda č. 2 probíhá dva dny předem do 12:00 hodin. Kdo si druhou variantu oběda neobjedná nebo nenahlásí e-mailem, bude mít vždy automaticky navolenou variantu č. 1. V případě, že si strávník navolí variantu č. 2 v době, kdy v jídelním lístku není výběr ze dvou jídel, bude mu navolen oběd č.1.

Výdej obědů

výdej obědů do přenosných nádob pro nemocné strávníky a cizí strávníky je stanoven od 10:30 do 11:00 hodin. Strávník odevzdá jídlonosič u zadního vchodu do kuchyně, následně jídlo nachystají pracovníci kuchyně.

výdej obědů ve školní jídelně probíhá od 11:15 do 13:45 hodin.

Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

  • žáci se mohou stravovat v jídelně jen za přítomnosti pedagogického pracovníka pověřeného ředitelem školy. Pedagogický dozor je nutný od počátku výdeje obědů, až do odchodu posledního strávníka.
  • organizuje příchod k výdejnímu okýnku, aby nedocházelo ke kolizím se žáky nesoucími již oběd, případně nedošlo k úrazu
  • když dojde ke znečistění jídelny, požádá o úklid personál kuchyně, pokud tak neučinil sám
  • zajišťuje chod jídelny tak, aby byla místem kulturního stravování žáků i pedagogických pracovníků a vedl žáky vhodným způsobem k dobrým stravovacím návykům, hygieně a kultuře stravování
  • z hygienických důvodů doporučujeme strávníkům, aby si před jídlem umývali ruce, a tak předcházeli přenosu infekčních onemocnění
  • pro přenos jídla, používali podnosy k tomu určené
  • ke kuchařkám, které vydávají stravu se chovali zdvořile
  • v průběhu konzumace stravy dodržovali kulturu stolování
  • použité nádobí strávnicí odnesou k určenému okénku, příbory dávají do příslušné nádoby

Každý problém, připomínku nebo přání může strávník (rodič) oznámit vedoucí školní jídelny osobně, písemně jidelnamotylek@detske-centrum.cz nebo na tel. 605 798 040.