Základní škola a Mateřská škola Motýlek

 článek: Nové prostory ZŠ a MŠ Motýlek


Česká zpěvačka, skladatelka a herečka paní Olga Lounová potvrdila souhlas k užití skladby “Protože to nevzdám”

Milí rodiče, děti, žáci a přátelé školy,

vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Motýlek v Kopřivnici.

Mé jméno je Marek Poruba a jsem ředitelem školy, statutární orgán školské právnické osoby.

Základní škola a Mateřská škola Motýlek vznikla v Kopřivnici v roce 1993 na žádost rodičů postižených dětí, které neměly možnost vzhledem ke svému postižení se vzdělávat na žádném typu školy. V roce 1996 byla škola zařazena do sítě škol a povinnosti zřizovatele přešly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2001 pak na krajskou samosprávu reprezentovanou Moravskoslezským krajem Krajským úřadem v Ostravě.

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace vychází z práva všech dětí a žáků na vzdělání bez odloučení od rodiny. ZŠ a MŠ Motýlek umožňuje vzdělávání dětí a žáků s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností a postižení, která jim nedovoluje navštěvovat běžnou mateřskou a základní školu. ZŠ a MŠ Motýlek vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona.

V současné době naše škola Motýlek sdružuje sedm tříd mateřské školy, devět tříd základní školy a čtyři oddělení školní družiny. Dětem a žákům je poskytována komplexní speciální pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Škola také zabezpečuje dopravu dvěma školními automobily. ZŠ a MŠ Motýlek navštěvuje k 1.9.2022 117 dětí a žáků v denní péči. Děti a žáci mohou být však přijímání i v průběhu školního roku.

ZŠ a MŠ Motýlek umožňuje, aby si děti a žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského života. Žák získává základy vzdělání, nebo základní vzdělání.

Všichni pedagogičtí pracovníci se zaměřují na metodiky práce s dětmi a žáky s mentálním postižením (MP), poruchami autistického spektra (PAS), dětskou mozkovou obrnou (DMO), poruchou aktivity a pozornosti (ADHD), narušenou komunikační schopností (NKS) a se souběžným postižením více vad.

K úspěšnému naplňování cílů naší školy je nezbytná spolupráce se zřizovatelem Moravskoslezským krajem, školskými poradenskými zařízeními, pediatry, odbornými dětskými lékaři, psychology, a především s Vámi, rodiči. Byl bych rád, kdybychom si všichni účastníci vzdělávání v ZŠ a MŠ Motýlek uvědomovali, že jsme součástí jednoho velkého týmu.

reditel

PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel