2. Žabičky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

2. Žabičky

Učitel: Mgr. Kateřina Cabáková
Asistent pedagoga: Kateřina Chalupová

Oddělení MŠ logopedické „Žabičky“ je určeno předškoláčkům a dětem s odloženou školní docházkou s různým typem a stupněm narušené komunikační schopnosti (NKS).

Třídu ŽABIČEK navštěvují dosud 9 dětí (5 chlapců a 4 dívky).

Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu „Motýlek pro děti“. Je založeno na uspokojování přirozených potřeb dítěte, všestranném rozvoji jeho osobnosti, na podpoře a rozvoji individuálních schopností a komunikačních dovedností dítěte.

Logopedická péče je věnována dětem formou každodenních logopedických chvilek vedených učitelem se speciálně pedagogickým vzděláním.

Společná logopedická cvičení zahrnují:

  • motoriku a gymnastiku mluvidel
  • dechová cvičení
  • rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu
  • porozumění řeči
  • rozvoj slovní zásoby
  • tvorba gramaticky správných vět
  • reprodukce textu

Individuální logopedická péče je pro každé dítě zajištěna 1x týdně školními logopedy -  Mgr. Martinou Výbornou, Mgr. Marta Hasserovou a Mgr. Lenkou Kahánkovou. Zabezpečují odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí s konkrétním typem a stupněm NKS.

Speciální pedagogickou činnost dále zajišťuje Mgr. Hana Londin, zaměřenou na individuální předškolní přípravu dětí.

Rozvoji pohybového vývoje dětí se věnuje paní Gabriela Kyselá, MBA.

Naším cílem je formou individuální a skupinové péče zmírnit a odstranit projevy NKS.

Pro školní rok 2023/2024 jsou dětem nabízeny terapie flétničkové dýchánky, arteterapie které doplňují a podporují speciálně pedagogickou péči.

Významným faktorem při realizaci stanoveného pedagogického záměru je spoluúčast rodiny – pravidelné cvičení dětí s rodiči v domácím prostředí dle vedených logopedických sešitů, vzájemná komunikace a spolupráce.

Pouštění dráčků, hrátky v přírodě,halloween

více fotografii zde