Základní škola | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Základní škola

Základní škola má kapacitu 58 žáků a je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Žáci jsou zařazení do tříd podle vzdělávacích programů:

ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola

3 třídy 1. stupně ZŠ /1.- 5. ročník/ zabezpečují výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s PAS/ poruchou autistického spektra/, s lehkým mentálním postižením a jiným postižením. Vzdělávací činnost je v souladu s RVP ZV, který obsahuje běžné výstupy i minimální výstupy. Žáci jsou připravováni na postupný přechod na běžnou ZŠ.

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální

4 třídy /jedná třída s prvky ABA/ zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami včetně žáků s poruchou autistického spektra. Školní docházka žáka je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální

2 třídy zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s těžkým či hlubokým mentálním postižením , s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra. Vzdělávací činnost vychází z rehabilitačního vzdělávacího programu. Školní docházka žáka je desetiletá. Zaměřují se na komplexní speciálně pedagogické působení na tělesný a psychický rozvoj žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb.

S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci se vzdělávacím programem "Motýlek a já" - I.,II. začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, komunikační metodu VOKS, fyzioterapeutickou péči, canisterapii, hipoterapii, arterapie, plavání, snoezelen a jiné terapie.

Ukončením vzdělávacích programů základního vzdělávání získávají žáci základní vzdělání nebo základy vzdělání. Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, personálními a hygienickými podmínkami. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení /SPC, PPP/ a se souhlasem zákonných zástupců.