Granty, Projekty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Granty, Projekty

Projekty Základní školy


V měsíci březnu se žáci tříd základní školy věnovali tématům osobní hygieny a prevence vzniku zubního kazu. V rámci těchto námětů se zapojili do dvou projektů s názvy „Veselé zoubky“ a „Podpora zdraví v rodinách“.


PROJEKT 3D TISKÁRNA JIŘÍ PRŮŠA PRO ŠKOLY

eu_msmt_projekt

Naše škola se od října 2021 zapojila do programu 3D tiskáren PRŮŠA do škol.

Firma Prusa Research se zabývá výrobou 3D tiskáren a vývojem 3D tisku jako takového. Firma se tímto způsobem školám snaží přiblížit technologii 3D tisku a její přínos pro výuku. Do tohoto projektu se přihlásilo více než 800 škol a dalších vzdělávacích institucí, což svědčí o obrovském zájmu o 3D tisk.

Žáci se budou v rámci předmětu Informatika s pedagogickým pracovníkem seznamovat, co je to 3D tisk a budou zároveň pracovat na svém vlastním projektu.

Co nás v projektu čeká:
1. Poskládat si 3D tiskárnu z obdrženého kitu a otestovat 3D tisk.
2. Prostudovat 3D modelovací programy a vyzkoušet si práci s 3D modelováním pomocí počítače.
3. Navrhnout smysluplný komplexní vzdělávací projekt s využitím 3D tiskárny, vytvořit jeho základní popis v elektronické podobě.
4. Zpracovat a vytisknout prototypy modelů v rámci svého zadání.
5. Vytvořit soubor výstupních tisknutelných modelů ve formátu .STL / .gcode.
6. Sestavit a zdokumentovat hotový projekt.
7. Vypracovat detailní návod projektu pro vytvoření a sdílení v rámci databáze školních projektů PRŮŠA.

Vytvořené naše 3D modely můžete sledovat taky zde

zdroj/více o projektu: zde


Probíhající projekty a granty EU / v rámci Erasmus +

eu_msmt_projekt

Kopřivnice Motýlek - Šablony I

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků a odborně změřená a komunitní setkávání s rodiči.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 1 024 889,00 Kč

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004430

Datum realizace: 1.2.2023 – 31.12.2025

Anotace projektu:


erasmus_projekt
erasmus_projekt

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Motylek/Zespół Placówek Edukacyjnych Exchange of Good Practices

KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, KA229 - Partnerství školních výměn

Celková částka: 40 680,-EUR

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078278

Datum realizace: 1.9. 2020 - 31.8. 2023

Projekt je koncipován po osmi vzájemně úspěšných návštěvách (Mobilitách) partnerské školy ZPE , při vzdělávacích zařízeních v Polsku po dobu 5 dnů. Obě školy uznávají potřebu neustálého rozvoje v oblasti vizuálního i smyslového učení pro děti s jedinečnými schopnostmi učení a poruchou autistického spektra a chtějí sdílet a dále rozvíjet inovativní vyučovací postupy.
Koordinátorská škola i partnerská škola jsou školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Koordinátorská škola pečuje o žáky ve věku 3–19 let s poruchou autistického spektra, dětskou mozkovou obrnou, více vad a partnerská škola ZPE je pro žáky ve věku 2–11 let a jedná se o speciální školu v Polsku. Většina dětí ve škole ZPE trpí poruchou autistického spektra. Značný počet jejich dětí má další smyslové a fyzické poruchy.

Cíle kterým je třeba se zabývat:

  • zlepšit výuku a učení v obou školách
  • poskytnout příležitosti pro interakci
  • vyvinout použití technologie k vytvoření základního hodnocení, hodnocení a důkazů za účelem lepší výuky a učení
  • dále rozvíjet expresivní umělecké kurikulum v obou školách
  • rozvíjet vzájemné učení a podporu učitelů, zejména prostřednictvím pozorování lekcí a zpětné vazby
  • rozvíjet proaktivní učení a zapojení žáků
  • identifikovat způsoby, jak rozvíjet životní dovednosti / učení související s prací pro naše žáky

K dosažení výše uvedených výsledků byly identifikovány následující oblasti a činnosti zaměřené na:

  • cvičení k identifikaci kulturních rozdílů a podobností mezi školami
  • prozkoumejte styly výuky a učení na našich školách s cílem identifikovat příležitosti k učení
  • cílená vzdělávací setkání prostřednictvím společně vyučovaných lekcí mezi pracovníky Polska / České republiky
  • využití technologie pro záznam, analýzu a podporu učení žáků a sebehodnocení
  • použití technologie k pomoci učitelským pracovníkům při analýze efektivity lekce a jako prostředku pro sebereflexi, zpětnou vazbu a kritiku
  • účast na každoročním uměleckém festivalu uchazečů o umění (divadelní umění, drama, umění a hudba) a partnerské školní show Motylek
  • expresivní umění bude podporovat a povzbuzovat expresivní komunikaci a interakci
  • videozáznam o základní úrovni a pokroku žáka
  • životní prostředí, zvířecí terapie, akvaterapie, arteterapie, Snoezelen - příležitosti pro životní dovednosti / pracovní učení

Předpokládané výsledky a dopady:

  • rozšířené kurikulum expresivního umění
  • vylepšený program VOKS/PECS napříč oběma školami
  • více motivované a zapojené žáky prostřednictvím rozvoje reflexivního učení
  • zvýšená schopnost žáka rozvíjet a vyjadřovat názory,
  • zvýšené znalosti a porozumění jiné kultuře
  • zvýšená schopnost žáka být proaktivní v učení
  • nadále rozvíjet dovednosti týkající se kurikula
  • zavedené použití videa k prokázání pokroku žáka a sebehodnocení učitele / vzájemného hodnocení
  • rozvoj nezávislých dovedností
  • smyslová integrace
  • péče o sebe
  • soběstačnost
  • pracovní fyzioterapeut
  • Snoezelen
  • používání speciálních vzdělávacích nástrojů pro lepší kvalitu života

Potenciální dlouhodobé výhody:

  • vytváření partnerství se školami se SVP v celé Evropě
  • vylepšení školního vzdělávacího programu
  • lepší výuka a učení
  • prozkoumání možnosti otevření uchazečské školy Expressive Arts Festival širšímu publiku

Více o projektech v rámci Erasmus+ zde