Školská rada | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Školská rada

V doplňkových volbách ve dne 25. 8. 2020 do školské rady byl zvolen Mgr. Viktor Sedlák.

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 6 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

Předseda školské rady:

Mgr. Marek Jež za pedagogický sbor

Členové školské rady:

Mgr. Viktor Sedlák za pedagogický sbor
Josef Bureš, MSc., MBA  za zákonné zástupce
Ing. Lenka Krhovjáková za zákonné zástupce
MUDr. Helena Konečná za zřizovatele
Ing. Martina Černochová za zřizovatele

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Počet členů ve školské radě při Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici je 6. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

PhDr. et Mgr. Marek PORUBA
ředitel