Ukončené projekty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Ukončené projekty

Účelem příspěvku je podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020 zaměřené na podporu aktivit v zahradách.

eu_msmt_projekt

Šablony III

Šablony III - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 558 613 ,-KČ

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018963

Datum realizace: 01. 02. 2021 - 31. 01. 2023

Anotace projektu: Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP

Cílem projektu je sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce s rodiči dětí a žáků, aktivity rozvíjející ICT a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Motýlek šablony II

Motýlek šablony II - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 986 229,-KČ

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010122

Datum realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací  následujících témat: osobnostně profesní  rozvoj pedagogů, společně vzdělávaní dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníku, spolupráce s veřejností

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

Aktivity projektu

  • 25 odučených hodin s ICT technikem v ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělání v MŠ a ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníku ZŠ DVPP - cizí jazyky
  • Chůva - personální podpora v MŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání ŠK
  • Projektový den v ŠD/ŠK
  • Realizovaný projektový den mimo školské zařízení
  • Projektový den mimo ŠD/ŠK
  • Vzdělávání pracovníku ŠD/ŠK

Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Šablony pro MŠ a ZŠ I - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva 02_16_022_Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 638 288,-Kč

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003419

Datum realizace: 22. 9. 2017 - 21. 9. 2018

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací  následujících témat: osobně profesní  rozvoj pedagogů, společně vzdělávaní dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráci a rodičů a dětí.

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníku a spolupráce s rodiči dětí a žáků

Aktivity projektu

  • vzdělávání pedagogických pracovníku: témata vzdělávacích seminářů - Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ, rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ, rozvoj matematické gramotnosti ve výuce na ZŠ, rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce na ZŠ viz podrobnosti zde [ PDF ]
  • odborný vzdělávací seminář pro rodiče dětí v MŠ na téma Prevence v oblasti řeči u dětí předškolního věku a Úroveň řečových dovednosti jako součást školních povinností
  • odborný vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky v MŠ na téma Prevence v oblasti řeči u dětí předškolního věku
  • Individualizace ve vzdělávání pro MŠ

 


erasmus_projekt

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Motýlek and Stephen Hawking Special Schools Exchange of Good Practices

KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, KA229 - Partnerství školních výměn

Celková částka: 18 000,-EUR

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048036_1

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cílem projektu bude další profesní rozvoj inovačních postupů mezi partnerských škol, založených na vzájemné spolupráci mezi ČR a Velkou Británií. Motýlek Škola a Stephen Hawking School jsou školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny zvláštní použité metody budou mít pozitivní dopad na žáky. Školitelé v obou školách mají touhu se dozvědět víc. Projektu předcházel analýza potřeb obou škol a na které bude projekt založen. Obě školy mají kvalifikované učitele, kteří jsou ochotni sdílejí své zkušenosti s tímto projektem, a proto získají větší úroveň zkušeností.

Mezi nejdůležitější cíle tohoto projektu patří:

  • využití poznatků zjištěných v obou partnerských školách ve vzdělávacích procesech výuky a učení pro děti s komplexními potřebami
  • podpora rozvoje komunikace a integrace
  • zlepšení a inovace výuky ve vzdělávacím procesu obou speciálních škol

Motýlek / Stephen Hawking

  • příležitost ke spontánní komunikaci a interakci mezi školami
  • rozšíření používání počítačové techniky s cílem zlepšit výuku a učení žáků
  • účast a zapojení učitelů na společenské akce (představení, kulturní akce atd.)
  • začlenění do sociálního systému po ukončení studia
  • pomoci rodinám postižených dětí prostřednictvím získaných nových informací
  • vytváření podmínek pro vzájemné učení a podporu učitelů, zejména prostřednictvím pozorování lekce a poskytování zpětné vazby
  • nadále rozvíjet dovednosti týkající se kurikula
  • proaktivní vzdělávání a následné využití žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení studia povinné školní docházky
  • rozvoj nezávislých dovedností
  • uznání kulturních rozdílů a podobností mezi oběma školami
  • profesní a osobní rozvoj pedagogiky obou škol

Výstupy a výsledky:

  • videozáznamy a fotodokumentace
  • prezentace obou škol na internetových stránkách a eTwinning
  • zprávy pro místní tisk, zprávy o správě města Kopřivnice a Londýna

Čtvrť Tower Hamlets

  • vytváření informačních letáků pro rodiče
  • videohovory přes Skype
  • korespondence žáků mezi oběma školami
  • výroba dárků pro žáky z partnerských škol

Phoenix/Motylek Schools Strategic Partnership

KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Celková částka: 40 550,-EUR

Číslo projektu: 2014-1-UK01-KA201-000370

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2017

Cílem projektu je dále rozvíjet inovační postupy prostřednictvím spolupráce mezi partnerskými školami.
Žadatel a partnerské školy jsou školy pro děti se speciálními potřebami. Škola žadatelů zajišťuje žáky ve věku 3-19 let na autistickém spektru a partnerská škola je základní škola pro děti s autismem a děti s tělesným postižením.
Obě školy uznávají potřebu neustálého vývoje v oblasti vizuálního i smyslového učení pro děti s jedinečnými schopnostmi učení a chtějí sdílet a dále rozvíjet inovativní výukové praktiky.
Žadatelská škola má multietnickou základnu žáků, která odráží různorodou populaci Tower Hamlets, čtvrti v Londýně s výraznou ekonomickou deprivací. Stále vzrůstá počet žáků s diagnostikovaným poruchami autistického spektra a významnými potížemi v učení v rámci okresu a každoročně se zvyšuje počet našich žáků spolu s naším ziskem z běžných žáků se zvláštními potřebami. 65% našich žáků dostává bezplatné školní stravování.
Nabízíme bohatý a stimulující učební plán, který je individuálně přizpůsoben, odráží osvědčené postupy v prostředí, které podporuje učení žáků. Škola nabízí řadu senzorických a terapeutických zásahů a multidisciplinární přístup k potřebám žáků.
Obě školy mají silné vazby na komunitu a zaměřují se na začleňování svých žáků; žadatelská škola prostřednictvím svých založených rodičovských skupin, každoroční konference pro rodiče a odborníky, pracovní zkušenosti žáků v místních podnicích a práce jeho informační služby zaměřené na zvyšování povědomí o autismu v širší komunitě; partnerskou školou prostřednictvím svých každoročních výstav a workshopů, které sdružují děti a školní personál ze speciálních škol v rámci České republiky, Polska a Francie.

Projekt byl zaměřen na tyto oblasti a cíle:

  • kulturní rozdíly a podobností mezi školami
  • prozkoumání stylu výuky a učení v obou školách s cílem identifikovat příležitosti k učení
  • výuka prostřednictvím společně vyučovaných lekcí mezi britskými a českými pracovníky
  • využívání technologií k záznamu, analýze a podpoře učení a sebehodnocení žáků
  • využívání technologií k tomu, aby pomohli pedagogickým pracovníkům při analýze efektivnosti lekcí a jako prostředek k vlastní reflexi, zpětné vazbě a kritice
  • účast na ročníku uměleckého festivalu (Art Festival) divadelní umění, drama, tanec, umění a hudba
  • Motýlek show - přehlídka dramatické tvorby, tance a zpěvu v ČR (jednou ročně - Listopad).
  • expresivní umění, které povzbudilo komunikaci a interakci
  • video záznamy o základním stavu žáka a pokroku žáka
  • další školení o používání PECS/VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) od pracovníků školy Phoenix za účelem posílení komunikace a interakce
  • žvotní prostředí, zvířecí terapie (Hipoterapie, canisterapie), zahradnictví - a příležitosti k životním dovednostem, vzdělávání souvisejícím s prací

zavěrečná zpráva zde [ PDF ]

Více o projektech v rámci Erasmus+zde


eu_msmt_projekt

Aplikace VOKS do výchovně vzdělávacího procesu pro děti a žáky s autismem a závažnou poruchou komunikace

Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR

Celková částka: 2 979 077,20 ,- KČ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0024

Datum realizace: 1. 11. 2009 - 30. 6. 2012
následující proškolování v kurzech Aplikace VOKS I a II probíhalo v letech 2013 - 2017

Partneři projektu: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Cílem projektu bylo proškolit pracovníky škol žadatele a 2 partnerů v kurzech VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) a tuto metodu rozšířit a pilotně ověřit u dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a těžkými komunikačními poruchami na 3 školách.
Součástí byla tvorba a vydání výukových materiálů, které doposud nebyly na trhu k dispozici. V rámci projektu byly vyvíjeny a vytvořeny výukové pomůcky.
Pracovníci škol byli následně proškoleni v používání nově vzniklých výukových materiálů v pokračujících kurzech Aplikace VOKS I a II.

Aktivity projektu

  • Proškolení učitelů v základním kurzu VOKS
  • Tvorba výukových materiálů, tvorba a vývoj pomůcek
  • Proškolení učitelů v návazných kurzech Aplikace VOKS I a II
  • Pilotní ověření systému VOKS včetně supervizí
  • Odborná exkurze do speciální školy Lambs House

Podrobnosti o projektu zde [ PDF ]

 

Ostatní projekty a granty